BAYİ SÖZLEŞMESİ VE PROSEDÜRLER

MADDE 1 – GİRİŞ İşbu Sözleşme ve Prosedürler, BAYİ (BAYİ)/Kullanıcı Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu, Şartlar ve Esaslar, Gizlilik Politikası ve Şirket Ücret Planı; BAYİ/Kullanıcı ve F FIRSATİST YAŞAM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İnternet (işbu belgede “Şirket” olarak anılmıştır) arasında mutabık kalınan bütün hususları kapsayan Sözleşmeyi (buradan itibaren “Sözleşme” olarak anılmıştır) oluşturmaktadır. Kanunlar ve iş ortamı belirli dönemlerde değiştiği için Şirket kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir anda Şirket ilke ve kurallarında değişiklik, tadilat, ilave veya çıkarma yapma hakkını saklı tutar. İşbu Sözleşme veya bunlarda yapılan herhangi bir değişiklik, tadilat, ilave, çıkarma veya düzeltme www.illa.com.tr adresindeki sitede ve BAYİlerin de kendi kişisel sayfalarında yayınlanacaktır ve ayrıca BAYİ nin Başvuruda belirtmiş olduğu e-posta adresine de gönderilecektir. Söz konusu değişiklik, tadilat, ilave, çıkarma veya düzeltmelerin birçok farklı iletişim kanalından BAYİye bildiriliyor olması nedeniyle hiçbir BAYİ; söz konusu değişiklik, tadilat, ilave, çıkarma veya düzeltmelerden haberdar edilmediği gerekçesiyle sorumluluktan kaçınamayacaktır. Aksi belirtilmedikçe, yapılan değişiklikler Şirketin internet sitesinde yayınlanmaları üzerine yürürlüğe girecektir. Her BAYİ Şirketle yaptığı Sözleşmeyi oluşturan belgelerin geçerli en son halini düzenli aralıklarla gözden geçirmekten ve faaliyetini bu belgeler çerçevesinde yürütmekten sorumludur.

MADDE 2 – BAYİ(BAYİ)OLMAK

2.1 Bir Gerçek veya Tüzel Kişi online kayıt işlemini tamamladıktan sonra BAYİ olabilir. Şirket kaydı ve/veya BAYİ başvurusunu kabul edip etmeme hakkını saklı tutar. BAYİ Sözleşmesi ödemenin yapılması ve başvuru sahipleri hakkındaki bilgilerin Şirketin veri tabanına girilmesi üzerine yürürlüğe girer. BAYİ başvurusunun kabul edilmesi üzerine, ilgili kişi, belirlenmiş olan ülkede BAYİ faaliyetinde bulunma ve satış yapma yetkisi kazanır. BAYİ başka bir üye ülkeye taşındığı takdirde o ülkede ikamet ettiğini gösteren kanıtı Şirket’e sunmak suretiyle ülke değiştirme talebinde bulunabilir. Bu talebin koşullarını belirlemek Şirketin insiyatifindedir.

2.2 BAYİ olmak için: 2.2.1 Gerçek bir kişi iseniz ikamet ettiğiniz yargı çevresinde kanunen reşit olmanız (bu en az 18 (on sekiz) yaştır) gerekmektedir;

2.2.2 Tüzel bir kişi iseniz, bulunduğunuz yargı çevresinde kanunen tescil edilmiş olmanız ve itibarınızın yerinde olması gerekmektedir;

2.2.3 Kanunlar buna müsaade ediyorsa, kişinin, Şirketin isteyebileceği biçimde düzenlenmiş bir kimlik belgesinin Şirketin isteyeceği yöntemle ibraz etmesi zorunludur;

2.2.4 Kişinin, BAYİ Başvurusunu doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurması zorunludur;

2.2.5 Sözleşme hükümlerine uygun olarak Şirket ürünlerini satma veya kullanma hakkına sahip olmanız karşılığında giriş aidatı, başlangıç paketi, yenileme ücreti, aidat ve paket ücreti gibi herhangi bir isim altında bedel ödeme zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

2.2.6 BAYİ ; ürün siparişi vermenin veya Komisyon/Prim ödemesi almanın işbu Sözleşmenin kendisi tarafından okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş olduğuna dair teyit sayılacağını kabul etmektedir.

MADDE 3: BAYİ BAŞVURUSU VE KISITLAMALAR:

3.1 BAYİ başvurusu, Şirketin internet sitesinden sponsor belirleyerek gerçekleştirilir. Herhangi bir bakımdan eksik, yanlış olan ya da yanlış ülkede yapılan BAYİ başvurusu geçersiz sayılabilir.

3.2 Şirketin talebi üzerine BAYİ, BAYİ başvurusuna konu olan ülkede ikamet ettiğini, yaşını ve kanunen faaliyette bulunma ehliyetine sahip olduğunu kanıtlayan belgeleri ibraz etmek zorundadır.

3.3 Eksiksiz bir başvurunun sunulması üzerine, BAYİ bir ‘BAYİ numarası’ tahsis edilecektir. Vergi ile ilgili amaçlar dolayısıyla, Sosyal Sigorta Sicil ve Şirket Vergi Kimlik Numaralarının veya yerel hükümet kayıtlarındaki diğer kimlik numaralarının (ikamet edilen ülkeye bağlı olarak) Şirkete bildirilmesi zorunludur. Bütün komisyon/primler, BAYİ başvurusunda ismi geçen ilk başvuru sahibinin Banka hesabına ödenecektir.

3.4 BAYİ, Şirketin BAYİ Başvurusunun kendisine verdiği herhangi bir hakkı hiçbir kişiye aktaramaz, devredemez veya diğer şekillerde temlik edemez. BAYİ sorumluluklarını devredebilir ancak işbu Sözleşmeye ve ilgili bölgedeki ilgili kanunlara ve yönetmeliklere uyulmasını sağlamaktan nihai olarak kendisi sorumludur.İşbu madde hükmüne aykırırlık halinde doğmuş ve doğacak zararlardan Bayi sorumlu olacaktır.

3.5 BAYİ, BAYİ başvurusunun doğruluğunu etkileyen herhangi bir değişikliği Şirkete bildirmek zorundadır.

 

3.6 www.illa.com.tr  network marketing sistemde BAYİ’ler başka doğrudan satış firmalarına üye olabilir ürün kullanabilirler, illa.com.tr  sistem tarafından MÜDÜR  seviyesine gelmiş liderlik ve havuz primlerine hak kazanan Bayi’ler seviyeleri onaylandığı tarihten itibaren herhangi bir farklı doğrudan satış firmasında ya da üyelik sistemi ile çalışan ve kazanç getirisi olan organizasyonlarda aynı anda temsilci, bağımsız distribütör, serbest girişimci adı altında veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir faaliyet içinde olamaz. Şirket bunu tespit ettiği tarihte bu ikinci doğrudan satış firması ya da organizasyon firmasındaki temsilciliğini ve faaliyetlerini 7 iş günü içinde sonlandırmasını söz konusu BAYİ’ den yazılı ve sözlü olarak isteyecektir. Şayet BAYİ ikinci faaliyette olduğu doğrudan satış firması ya da organizasyon firmasından ilişkisini kestiğini kanıtlayan belge veya evrakları şirkete bildirmez ise söz konusu BAYİ’ nin BAYİ liği ; Şirket tarafından yapılacak tek taraflı bildirim ile askıya alınacak ve şirket gerekli gördüğü taktirde fesih edilecektir.İşbu maddeye aykırılık halinde Bayi’nin ikinci faaliyeti kapsamında doğmuş ya da doğabilecek tüm doğrudan ve dolaylı zararlardan Bayi sorumlu tutulacak ve şirketin belirleyeceği oranda tazminat ödeyecek olup işbu hususu taahhüt etmektedir.

3.7 Bir BAYİ, Şirketin yazılı onayını almadan, aynı anda birden (1) fazla intifa hakkına sahip olamaz veya birden (1) fazla BAYİ iştirak edemez. Şirket tarafından aksi onaylanmadıkça bir BAYİ, farklı bir sponsorluk alanında sonradan kurulan bir BAYİ üyeliği’ nde mülkiyet payına, BAYİliğin işletilmesinde veya yönetiminde kontrol yetkisine sahip olmayacaktır veya böyle bir BAYİ’ den doğrudan herhangi bir menfaat elde etmeyecektir.Aksi halde Bayi, şirketin  belirleyeceği oranda cezai şart ödemekle yükümlüdür.

3.8 Çok ortaklı şirketlerde şirket ortaklarından sadece 1 tanesi üyelik hakkına sahiptir . Şirketler BAYİ başvuru formunda ticaret ünvanını eksiksiz olarak belirtmelidirler. BAYİ olduktan sonra 7(yedi) gün içerisinde bulunduğu ülkede geçerli olan Şirket resmi evraklarını Şirketin merkez ofisine göndermek zorundadır. Şirket evrakları 7 (yedi) gün içerisinde gönderilmediği takdirde BAYİ’lik ünvanı gerçek kişinin ismi ile değiştirilir. BAYİ olan şirketin bulunduğu ülkedeki kanunlar nezdinde kapanması durumunda BAYİ lik formda yazan şirket ortağı üzerine geçer.

3.9 Bir Şirketin BAYİ başvurusunda ismi geçmesi gereken herhangi bir kişi zaten BAYİ ise, bu Şirket adına söz konusu kişiden bağımsız ayrı bir BAYİ lik kaydı açılamaz.

3.10 Şirkete kayıtlı BAYİ eşleri ORTAK LİSANSA SAHİPTİRLER sponsor hatlarından ayrı olarak başka bir BAYİ hattından kayıt olamazlar. Bu durum tespit edildiği zaman ,Şirket söz konusu yeni kaydedilen BAYİ’ nin tüm alt ekibi ile birlikte asıl sponsorunun altına kayıt altına alma,BAYİliği’ ni dondurma, fesih etme hakkını saklı tutar.Mevcut yahut muhtemel bir zarar söz konusu ise şirketin belirleyeceği oranda tazminat ödemekle mükellef olunacaktır.

3.11 Şirket tarafından aksi yazılı olarak onaylanmadıkça, bir BAYİ’ nin önceden mevcut ve farklı bir sponsora bağlı olan bir BAYİlik’ te pay satın alması veya birleşmesi yasaktır. BAYİ bir aile üyesinin veya akrabası olmayan bir kişinin adına kurulmuş bir BAYİ ’ likte mülkiyet payına sahip olamaz veya böyle bir pay satın alamaz.

3.12 BAYİ başka bir BAYİ’ yi farklı bir sponsora geçmesi için teşvik edemez, ayartamaz veya bu amaçla ona başka şekillerde yardım edemez.Tespit olunması halinde şirketin belirleyeceği oranda cezai şart ödemekle mükellef olunacaktır.

3.13 BAYİ devri 1(bir) kereye mahsus olmak üzere Şirketin Organizasyonu yönetebileceğine kanaat getirdiği sadece 1.derece akrabalarından birine devredilebilir, aksi halde herhangi bir sebeple devredebilmesi mümkün değildir.

3.14 BAYİ ’ nin ölümü halinde,BAYİ lisansı BAYİ EVLİ ise lisans ortağı eşine, değilse mahkemece belirlenmiş yasal mirasçılarından birine talep edilmesi durumunda devredilebilir.Yasal mirasçılar 18 yaşın altında ise şirket mirasçıların hakkını saklı tutar. BAYİ ’ nin mirasçısı, yapılması istenen değişikliğin kanıtları olarak BAYİ ’ nin ölüm ilmühaberinin ve onaylatılmış vasiyetnamenin birer kopyasını Şirkete sunmak zorundadır. BAYİ olan Şirket’ in tasfiyeye girmesi halinde o Şirketin BAYİliği Şirketin tek gerçek kişisi üzerinden devam eder.Mevcut yahut muhtemel tüm alacak ve borçlardan, hak ve yükümlülüklerden Bayi sorumlu olacaktır. Tasfiyeye halinde menfi herhangi bir durumda şirketin mesuliyeti bulunmamaktadır.

3.15 Her BAYİ kendi nam ve hesabına iş yapar. Hiçbir BAYİ Şirketin herhangi bir çalışanı, ortağı veya yasal temsilcisi değildir ve bu sıfatlardan doğacak herhangi bir hakkı veya alacağı Şirkete karşı ileri süremez. BAYİ, faaliyetlerinden doğan tüm vergi ve diğer yükümlülüklerinin karşılanmasından kendisi sorumludur.

3.16 BAYİ’ nin, bir kişinin bilgisi ve/veya rızası olmaksızın o kişiyi BAYİ olarak kaydetmesi yasaktır.Aksi halde doğacak zararlardan Bayi sorumlu tutulacak ve ayrıca şirketin belirleyeceği oranda tazminat ödemekle mükellef olacaktır.

3.17 Şirketin kanunlar veya işbu Sözleşme dolayısıyla sahip olabileceği diğer haklar saklı kalmak üzere, bir BAYİ:

3.17.1 Şirketin istediği veya ihtiyaç duyduğu belgeleri vermez ise; ya da

3.17.2 Şirkete asılsız veya yanlış bilgiler verirse veya asılsız veya yanlış bilgileri düzeltmez ise; ya da, 3.17.3 İşbu BAYİ Sözleşmesi ve Prosedürlerin herhangi bir hükmünü ihlal ederse, Şirket BAYİ başvurusunu reddedebilir, başvurunun baştan geçersiz olduğunu açıklayabilir veya aktif bir BAYİ dahi olsa BAYİ lik feshini başlatabilir.Mevcut yahut muhtemel tüm zararlardan Bayi sorumlu tutulacaktır.

3.18 Bir BAYİ, işbu Sözleşmenin süresi boyunca, işbu Sözleşmede açıkça izin verilmedikçe veya Şirketin yazılı iznini önceden aldığı durumlar haricinde, doğrudan veya dolaylı olarak:

3.18.1 Herhangi bir BAYİye; başka bir doğrudan satış veya ağ üzerinden pazarlama şirketinin planına katılması veya başka bir doğrudan satış veya ağ üzerinden pazarlama faaliyeti kapsamında ürün satması veya bu faaliyette yer alması için çağrı yapmayacak veya çağrı yapma girişiminde bulunmayacaktır;tespit halinde şirketin belirleyeceği oranta tazminat ile sorumlu olunacaktır,

3.18.2 Bir Şirket çalışanını ve BAYİ Şirketteki işinden ayrılmaya veya Şirketle olan ilişkisini bitirmeye teşvik etmeyecek veya teşvik etme girişiminde bulunmayacaktır;aksi halde cezai müeyyide/tazminat ile sorumlu olanacaktır,

3.18.3 Bir Şirket çalışanını veya Bayi diğer doğrudan satış veya ağ üzerinden pazarlama şirketlerinde çalışmak üzere tutmayacak veya işe almayacaktır;tespit halinde şirketin belirleyeceği oranda tazminatla mükellef olunacaktır,

3.18.4 Şirketin BAYİ si olan ya da Şirketle başka bir Sözleşme yapmış olan herhangi bir kişiyi farklı bir sponsorluğun idaresi altında işe almak veya tutmak niyetiyle, bu kişiyi Şirketle yaptığı yazılı bir Sözleşme’ yi feshetmeye veya Şirketle olan ilişkisini sonlandırmaya ya da Şirketin bir BAYİ si olarak daha az aktif olmaya teşvik etmeyecek veya teşvik etme girişiminde bulunmayacaktır. Aksi halde şirketin belirleyeceği oranda tazminat ile mükellef olunacaktır.

3.19 BAYİlerin Şirkete herhangi bir yanlış ya da eksik bilgi vermesi kesinlikle yasaktır. BAYİ ler şirkete üyelik bilgilerinin doğruluğunu etkileyecek her türlü değişikliği bildirmek zorundadır. Şirket bir BAYİ.nin yanlış ya da eksik bilgi verdiğini tespit ettiğinde, söz konusu BAYİ nin üyeliğini feshetme hakkını saklı tutar. Şirket işbu halden doğan herhangi bir zarara uğramışsa yahut uğrama ihtimali mevcutsa, dururm değerlendirmesi sonunda belirleyeceği miktar tutarında Bayi’den zararın tazminini talep edebilecektir.

3.20 Uygunsuz BAYİ kaydı girildiğinin tespit edilmesi durumunda kaydı gerçekleştiren kişinin BAYİ derhal feshedilecek ve fesih halinde uygunsuz şekilde kayıt edilen BAYİ asıl sponsorlarının hattına transfer edilecektir.

3.21 BAYİ nin kaydettiği kişi 3 ay içerisinde her hangi bir ürün almamış ıse üçüncü ayın sonunda istediği sponsoru tercih edebilir. İstediği sponsorun bayisi olarak çalışabilir.

3,22 BAYİ nin  yeni oluşturduğu bayi bir ürün dahi aldığında, bayi ürün aldıktan sonra 6 ay boyunca başka bir sponsoru tercih edemez ve/veya çalışamaz. Lakin 6 ay bitiminde her hangi bir ürün almamış ise istediği sponsor ile  çalışabilir.

3.23 BAYİ usulsüz bir şekilde zamanı dolmadan bir başka bayinin altındaki bayi ile çalışmaya başlar veya zamanı dolmadan kendi ekibine diğer Bayi’yi  davet ettiği ispatlanır ise o bayinin o ayki primi ödenmez ve bayinin primi sahada etkinliklerde kullanılır. Bayi bunu ikinci kez yapar ise etik kurulun alacağı karar neticesinde sayfası bile dondurulabilir. Bayi bu karara her hangi bir şekilde itirazda bulunamaz.Mevcut yahut muhtemel tümzararlardan sorumlu tutulur.

MADDE 4: SPONSORLUK

4.1 BAYİ , muhtemel adaylara Şirket’ te iş imkânı sunarken, bu imkânı bütünüyle ve atlama, çarpıtma yapmaksızın veya yalan beyanda bulunmaksızın sunma mecburiyetindedir. BAYİ’ nin Şirketle bağlantılı ilave bir teklif yapması, beyanda bulunması veya sözleşme yapması yasaktır ve BAYİ liğin feshiyle sonuçlanabilir. Mevcut veya muhtemel zararlardan mesuliyet doğacaktır.

4.2 Bazen, bir veya daha çok kişi aynı muhtemel adayla irtibat kurabilir, bu sponsorluk hakları konusunda bir anlaşmazlıkla sonuçlanabilir. Yeni bir BAYİ kendi sponsorunu seçme hakkına sahiptir. Şirket bu anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmayacaktır ve BAYİ ’ nin ödemesini yaptığı ilk başvurusundaki ismi sponsor olarak tanıyacaktır.

4.3 Bir BAYİ yeni BAYİler’ in sponsorluğunu yapmak ve onları kendi organizasyonuna yerleştirmek suretiyle bir satış ağı kurar. Herhangi bir BAYİ ’ nin sponsoru BAYİ’ yi kendi organizasyonuna yerleştirmekten sorumludur. Yeni BAYİ , sponsoru tarafından yerleştirilmesinden sonra, organizasyon içindeki başka bir yere aktarılamaz.

4.4 Bir BAYİ Şirketin işbu prosedüre uymadığına dair yalan beyanda bulunduğu takdirde Şirket kendi takdirine bağlı olarak, yalan beyanı nedeniyle BAYİlik feshini başlatabilir.Tazminat sorumluluğu şirketin belirleyeceği oranda söz konusu olacaktır.

4.5 BAYİ, yerleştirmede bir hata yapması halinde, sponsor yeni BAYİ’ nin yerleştirilmesini takip eden 3(üç) gün içerisinde şirketle bağlantı kuracaktır ve gerekli,istenen belgelerin asıllarını şirket merkezine ulaştırmakla sorumludur. Şirket talebi kabul edip etmeme hakkını saklı tutar. Şirket düzeltme ve hatayı düzeltmek için harcadığı süre nedeniyle bir BAYİ’ den herhangi bir komisyonu veya primi geri isteme veya hak edişi yapılmış ancak henüz ödemesi yapılmamış primleri iptal etme hakkına da sahiptir.

4.6 Şirket sponsorların değiştirilmesine izin vermemektedir. Sponsor BAYİ etkinliğine son verdiği takdirde o sponsorluğun devredilmesi veya birikimli olarak üst seviyedeki sponsora aktarılması şirketin takdirine bağlıdır.

4.7 Bayilerin aylık hak etmiş oldukları prim tutarı 100,00 tl  ( Yüz Türk Lirası) altındakalıyor ise o ay prim ödenmeyerek mevcut hak ediiş bir sonraki aya devredecektir. Devir sonrası yahut halihazırda 100 tl ( Yüz Türk Lirası) üzerindeki hak edişlere ilişkin ödeme yapılacaktır.

 

MADDE 5: BAYİ İLİŞKİN GİZLİ BİLGİLER

5.1 BAYİ Listeleri. :Şirketin veri tabanında yer alan tüm BAYİler, organizasyon listeleri, isimleri, adresleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları (buradan itibaren “Listeler” olarak geçmektedir) gizlidir ve Şirketin özel malıdır. BAYİ, Şirketin listeleri elde etmek, derlemek, yapılandırmak ve hâlihazırdaki şekliyle muhafaza etmek için hatırı sayılır ölçüde zaman, çaba ve parasal kaynak harcamış olduğunu ve Şirketin bu değerli varlığı korumak için kanuni hakka ve bu varlık üzerinde kanuni menfaate sahip olduğunu kabul etmektedir.

5.2 Listeler mevcut ve gelecekteki şekilleriyle, Şirketin ticari bakımdan yararlı özel varlıklarını ve ticari sırlarını oluşturmaktadır.

5.3 Bu listeler, sadece Şirketin faaliyetiyle ilgili olarak BAYİ Organizasyonunu’ nun eğitilmesi, desteklenmesi ve bu organizasyona hizmet verilmesini kolaylaştırmak amacıyla sınırlı olacak şekilde, BAYİ ’ nin münhasır kullanımına sunulmaktadır.

5.4 BAYİ listeleri gizli tutmayı ve listeleri işbu Sözleşmede açıklanan münhasır amaçlarla kullanmayı kabul etmektedirler.

5.5 Bu listelerin daima Şirketin münhasır malı olarak kalacağı BAYİler tarafından kabul edilmiştir; ve BAYİler:

5.5.1 Bir listeyi veya onun herhangi bir bölümünü gizli tutmayı ve mevcut BAYİler, rakipler ve halkın geneli dahil olmak fakat onlarla sınırlı olmamak üzere bir üçüncü şahsa veya kuruluşa açıklamamayı;

5.5.2 Listelerin işbu Sözleşmede izin verilen amaçlar dışında kullanılmasının veya açıklanmasının veya bir üçüncü şahsın veya kuruluşun menfaati doğrultusunda kullanılmasının veya açıklanmasının suistimal, güveni kötüye kullanma teşkil edeceğini ve bunun Şirkete telafisi olanaksız zarar vereceğini; 5.5.3 İşbu maddenin ihlal edildiği bir durumda BAYİ’ nin ilgili ulusal veya yerel kanunlara göre bu kullanımı yasaklayan uygun hukuki çare olarak ihtiyati tedbire başvurulmasını kabul edeceğini ve önceden BAYİ’ ye verilen bütün listeleri Şirketin talebi üzerine derhal geri alıp Şirkete iade edeceğini ve;

5.5.4 İşbu maddede geçen yükümlülüklerin BAYİ başvurusunun, işbu Sözleşmenin ve Şirket ve BAYİ arasındaki başka bir Sözleşmenin feshedilmesinden sonra geçerliliğini koruyacağını kabul etmektedirler. Şirket listelerin içerdiği, yukarıda belirtilen özel ve ticari sır mahiyetindeki bilgiler üzerindeki haklarını korumak amacıyla ilgili ulusal ve veya yerel kanunlar çerçevesinde uygun tüm hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Mevcut bir hukuki yola başvurulmaması söz konusu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez.

5.6 Listeleri haksız olarak açıklayan, listelerin haksız yere ele geçirilmelerinde başkalarına yardımcı olan veya işbu maddeyi herhangi bir şekilde ihlal eden bir BAYİ , Şirketin işbu madde hükümlerini uygulatmak amacıyla açması gereken bir davada harcayacağı mahkeme giderlerini ve avukat ücretlerini (temyiz masrafları dahil) ödemeyi kabul etmektedir.

5.7 BAYİ, bu listelerin gizliliğini korumak bakımından, listelerin BAYİ ’ ye sisteme erişim hakkı verilmesinden dolayı başka bir ‘Ağ Üzerinden Pazarlama veya Doğrudan Satış Şirketi tarafından kullanılması durumunda bunun işbu maddenin ihlali olduğunu kabul etmektedir.

5.8 Şirketin; üyelerin isimlerini, fotoğraflarını, kişisel öykülerini reklam ya da promosyon materyallerinde kullanması karşılığında herhangi bir maddi ve manevi talepte bulunulamaz.

MADDE 6: SİPARİŞİN VERİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

6.1. Aksi belirtilmedikçe, Şirket, tüm BAYİ başvurularının, sipariş formlarının ve diğer formların internet üzerinden gönderilmesini istemektedir. İnternet erişiminin kolaylıkla elde edilemediği durumlar ile karşılaşılabileceğinden, bayi sipariş belgeleri, satın alma ve tüm formları doğrudan Şirketin genel merkezine fakslama izni verilebilir.

6.2 Şirket herhangi bir BAYİ’ nin yeniden satmak amacıyla veya kişisel kullanım için, gerçek ihtiyacından fazla “stok yığmasını” hoş görmemektedir.

6.3 Stok yığmanın engellenmesi bakımından BAYİ aşağıdaki stok kurallarını kabul etmektedir:

6.3.1 Bir BAYİ önceden sipariş verdiği bir ürün stokunun en az p’i (yüzde yetmiş) satılmadıkça (Müşteri cayma bildirim formu doldurulmalı)veya tüketilmedikçe o ürünü stok olarak sipariş etmeyecektir.

6.3.2 Kanunlara göre gerekli olmadıkça, Şirket, p (yüzde yetmiş) kuralı çerçevesinde satıldığı önceden onaylanan herhangi bir ürünle ilgili bir geri ödeme yapmayacaktır.

6.3.3 BAYİ olmak için karşılanması gereken stok düzeyi gereklilikleri yoktur.

6.3.4 p (Yüzde Yetmiş) kuralı Şirketin ücret planı yüksek düzeyde ürün stoku bulundurmaya dayalı değildir, kişisel ve grup halinde gerçekleştirilen satış hacmine dayalıdır. Her sipariş verilirken, BAYİ , yeniden sipariş vermeden önce, o ürünün önceki stokunun en az p’ini (yüzde yetmiş) satmış veya tüketmiş olmalıdır ve Şirket veya herhangi bir düzenleyici kuruluş talep ettiği takdirde bunu belgelendirebilmelidir. BAYİ bu kurala uymak zorundadır ve bu kuralı dikkate almadığı takdirde tek başına sorumlu olacaktır.

6.3.5 Bir BAYİ nin Türkiye için 1 seferde alabileceği max.ürün miktarı 5.000 Tl dir.Şirket belirli dönemlerde BAYİ lerin verebilecekleri sipariş miktarında kısıtlama getirebilir.

6.4 Geçerli Ödeme Yöntemleri: Ödeme tüm online/offline siparişler için kredi kartıyla, bankamatik kartıyla veya banka havalesiyle yapılabilir. BAYİ üçüncü şahsın kredi kartını kullanarak alışveriş yapabilir. Dekont açıklaması zaruridir.

6.5 BAYİ teslimat anında hazır olmaktan sorumludur. Ürün veya hizmet , BAYİ’ nin ürün veya hizmet teslim edildiği anda hazır olmaması nedeniyle ya da BAYİ ’ nin geçerli bir teslimat adresi vermemesi nedeniyle Şirkete iade edildiği takdirde o siparişi geri göndertmek için BAYİ ’ den geri gönderme ücreti alınacaktır.

6.6 BAYİ onaylanmamış bir piyasada iş yapmayacağını kabul etmektedir ve ürünleri Şirketin resmen faaliyete geçmediği bir ülkeye göndermeyeceğini veya ithal etmeyeceğini kabul etmektedir. Yukarıdaki cümle saklı kalmak üzere hiçbir BAYİ ürünleri Türkiye’den başka bir ülkeye ihraç etmeyecektir veya ürünleri Türkiye’den başka bir ülkeye ihraç eden başka kişilere ürün satmayacaktır. Şirket, kendisinin resmen faaliyete geçmediği herhangi bir ülkeye, yargı çevresine veya bölgeye ürün göndermeyi reddetme hakkını saklı tutar.

6.7 Şirket, siparişin teslim alındığını teyit etmek üzere BAYİ’ den teslim emrini imzalamasını isteyebilir. Herhangi bir BAYİ bu prosedürün iptalini talep edebilir. Ancak Şirket, alıcının imza şartından feragat etmesi durumunda, eksik bir siparişten ötürü sorumluluk kabul etmeyecektir. BAYİ kolinin içeriğini kontrol etmek ve teslimat emrini imzalamadan önce, bu içeriğin verdiği siparişe göre doğru olduğunu onaylamak zorundadır. Teslimat emrinin imzalanmış olması; teslimat emrinin içeriğinin kabul edildiği ve teslimat emrinde yer alan ürünle ilgili Şirketi her türlü sorumluluktan beri kıldığını kabul edecektir. 6.8 Eksik Siparişler: Bir siparişin eksiksiz olduğunu doğrulamak BAYİ ’ nin sorumluluğu altındadır. Bu bilginin raporlanmaması eksik ürünü alma hakkının yitirilmesiyle sonuçlanabilir. Herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde BAYİ kargoyu kabul etmemelidir. Kargoyu kabul etmiş olması ürünle ilgili Şirketi her türlü sorumluluktan ari kıldığını kabul etmektir.

6.9 Hasar Görmüş Siparişler: BAYİ tüm siparişlerin durumunu kontrol etmekten sorumludur. Bir sipariş teslim edildiği anda hasar görmüş ise BAYİ kargoyu kabul etmemelidir. Kargoyu kabul etmiş olması ürünle ilgili Şirketi her türlü sorumluluktan beri kıldığını kabul etmektir.

6.10 Gönderilen Siparişlerin Takibi: Bir BAYİnin siparişi beklenen teslimat süresi içerisinde almaması durumunda siparişin takibinin yapılması talebiyle şirketi bilgilendirmelidir.

6.11. İnternet’ten verilen siparişler ve yapılan kayıtlarda, kredi kartı ve bankamatik kartı kesintilerinin yanı sıra diğer yöntemlerle yapılan ödemeler ürünlerin sevki sırasında değil siparişler verildiği anda yapılır., 6.12 BAYİ Şirkete ürün siparişi verirken doğru posta adresini, doğru telefonunu ve doğru adresini vermekten sorumludur. Şirket ürünü verilen adrese gönderecektir. Şirket ürünü yanlışlıkla BAYİ’ nin vermediği bir adrese gönderirse ürünün doğru adrese gönderilmesi için ödenen kargo ücreti tekrar BAYİ’ den alınmaz. Ancak BAYİ yanlış adres vermiş ise ve Şirket ürünü bu adrese göndermiş ise, BAYİ , siparişin doğru adrese gönderilmesi için gereken tüm taşıma masraflarını ve ücretlerini ödemeye mecburdur.

MADDE 7: ÜRÜN DEĞİŞİM POLİTİKASI

7.1 Ürün İadesi: Şirket tarafından belirli bir ülke veya bölge için aksi belirtilmedikçe, yeni bir BAYİ ilk yaptığı ürün alımını aşağıda açıklanmış olan iade politikasına uygun olarak iade edebilir. BAYİ , siparişin teslim edilmesini izleyen 14 (ondört) gün içinde, yalnızca açılmamış ve hasar görmemiş, yeniden satılabilir durumda olan ürünleri; BAYİ ’ nin net orijinal maliyetinin 0’ünden (yüzde yüz) uygun kesintiler (primler, vergiler veya BAYİ ’ ye ödenen komisyonlar dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve varsa yasal alacaklar çıkarıldıktan sonra kalan miktarı geri almak üzere iade edebilir. Söz konusu malların bedelleri 14 gün içerisinde ödeme yapılan banka hesabına aktarılır. Bir BAYİ’ nin ilk siparişinin 0’ü (yüzde yüz) için para iadesi talebinde bulunması halinde Şirket o kişinin BAYİliği’ ni feshetme hakkına sahiptir.

7.2 Şirket ürünlerin mevsimsel olduğunu, üretimlerinin durdurulduğunu veya özel promosyon ürünleri olduğunu ve geri alım yükümlülüğüne tabi olmadığını satın alımdan önce BAYİ’ ye açıkça belirttiği takdirde para iadesi yapılmayacaktır.

7.3 Ürün iadeleri ve şartları, üyelik iptali, cayma hakkı ve şartları ve para iadeleri ile ilgili mevzuat satış sözleşmesinde (ön bilgi formunda) açıkça belirtilmiş olup satış sözleşmesi (ön bilgi formu) bu sözleşmenin tamamlayıcı bir parçasıdır.

7.4 Yeni ürün ile değişim: Eksik veya hasarlı ürünü iade etmek ve yeni ürün almak isteyen tüm BAYİler aşağıdaki prosedüre uymak zorundadır:

7.4.1 Kendisine eksik veya hasarlı ürün gönderilen BAYİ ’ ye para iadesi yapılmaz, ancak eş nitelikte yeni ürün ile değişim yapılabilir.

7.4.2 Ürün değişimi yapmak isteyen BAYİ veya müşteri ürünü kabul etmediği günden itibaren 3 iş günü içinde Şirketin ‘Müşteri Hizmetleri Departmanı’ nı arayarak veya e-posta yollayarak Ürün İade İzni (buradan itibaren “Ürün İade İzni” olarak anılmıştır) almak zorundadır. Üründeki eksiklik veya hasarın kısmi olması halinde BAYİ ancak teslimat emrinde eksik ve hasarlı olduğunu belirttiği kısım için iade talebinde bulunabilir.

7.5 Şirket, BAYİ’ nin satın aldığı satışa yardımcı malzemeler, promosyon malzemeleri, satış kitleri veya diğer pazarlama materyalleri için para iadesi yapmayacaktır, zira bu kalemler kişiye özel ve BAYİ’ nin isteği üzerine hazırlanacaktır.

7.6 Şirketin değişim politikası ilgili ülkedeki ilgili kanunlara, yönetmeliklere veya kurallara uymak amacıyla değiştirilebilir.

7.7 BAYİ ler kendi organizasyonundaki BAYİ ler tarafından iade edilen ürün için ödenen komisyonlarda yapılacak ayarlamalara ve kesintilere tabidir.

7.8 Şirket elden para iadesi yapmayacaktır. Para iadeleri, Şirketin aynı sipariş için borçlandırdığı banka hesabına ya da Şirketin aynı siparişin bedelini aldığı, kredi kartına veya bankamatik kartına yatırılacaktır.

7.9 Şirketin gönderdiği ürün karşılığında, kendisinin kredi kartından/bankamatik kartından alınan miktara ve/veya kendisinin kredi kartına/bankamatik kartına yapılan ödemeye itiraz eden bir BAYİ hakkında Şirket tarafından derhal BAYİ feshi başlatılacaktır.

7.10 Yukarıda açıklanan ürün değişim politikası sadece Şirketle ilgili ürünler için geçerlidir.

MADDE 8: ÜRÜNLER, PERAKENDE SATIŞLAR VE ÜRÜNLERE AİT TALEPLER

8.1 Şirket ürünlerin perakende ve BAYİ fiyatlarını belirleme konusunda münhasır hakka sahip olacaktır. Fiyatın tespitinde, üretim maliyetleri, piyasa koşulları, rekabetçi fiyatlandırma ve potansiyel alıcılara erişim gibi faktörler dikkate alınır. Ürünlerin fiyatında muhtelif zamanlarda değişiklikler yapılacaktır. Şirket fiyatı resmen değiştirmeden önce BAYİ’LERE duyuru yapacaktır. Bu duyuru www.illa.com.tr adresindeki internet sayfasında yayınlanacaktır.

8.2 BAYİ Şirketin ürünlerinden herhangi birini, bu ürünü ülke içinde satmak veya başka ülkelere ihraç etmek amacıyla yeniden ambalajlayamaz veya yeniden etiketleyemez.

8.3 BAYİ ler, söz konusu iddialar Şirket tarafından önceden onaylamadıkça ve/veya internet sitesinde yayınlanmadıkça, Şirketin ürünleriyle ilgili sözlü veya yazılı herhangi bir iddia ileri süremez. Bütün iddiaların makul olgusal dayanağı olmalıdır ve bütün iddialar, şirketin güncel pazarlama yayınlarında veya güncel ürün etiketlerinde yer alan iddialar ve beyanlar ile tutarlı olmalıdır.

8.4 Şirket hiçbir zaman ürünlerin amacının herhangi bir hastalığı tedavi etmek, iyileştirmek veya engellemek olduğunu ima veya beyan etmemektedir. BAYİ ler ilgili ürün konusunda sadece Şirketin etiketlerinde ve pazarlama materyallerinde belirtilen yapı/işlev iddialarını ileri sürebilirler. Bir yapı/işlev iddiası ürünün, hâlihazırda sağlıklı bir vücut fonksiyonuna veya organa “yardımcı olabileceği” veya onu “destekleyebileceği” biçimindeki bir iddiadır. Tıbbi iddialarda bulunulması özellikle ürünlerin her derde deva olduğu, her türlü hastalığa kesin ve etkili çözüm sunduğu gibi abartılı tanıtımlar yapılması kesinlikle yasaktır.Aksi hal tazminata mahkum edilecekir.

8.5 Kullanıcı görüşleri dahil olmak üzere tüm yapı/işlev iddiaları için, iddiaların yer aldığı her sayfada iddiaların yanına konulmuş aşağıdaki yasal uyarı olmalıdır: “Bu açıklamalar Türkiye’deki bir idari merci tarafından değerlendirilmemiştir. Bu ürünle herhangi bir hastalığı teşhis etmek, tedavi etmek, iyileştirmek veya engellemek amacı güdülmemektedir.”

8.6 Şirket, koşulları yerine getirmek kaydı ile BAYİlerin ve satış ekibinin yaptığı ürün satışları karşılığında ödeme yapar. Şirket hiçbir zaman ekibe yeni kişiler kazandırılması karşılığında ödeme yapmaz. Nihai tüketicilere ürün satışı yapılması, bütün sunumlarda vurgulanmak zorundadır.

8.7 Şirket hiçbir münhasır bölge tanımamaktadır. BAYİler Şirketin “faaliyete açık” olarak ilan ettiği ve pazarlama planının aynı olduğu herhangi bir ülkede veya yargı çevresinde iş yapma konusunda sınırlandırılmayacaktır. BAYİlerin, Şirketin faaliyete açmadığı bir ülkeye ürün göndermesi, o ülkede etkinlik organize etmesi ve gerçekleştirmesi veya ürünü piyasaya sürme öncesi faaliyetlerde bulunması yasaktır.

8.8 Her ülke faaliyetle ilgili kendi standart kural ve prosedürlerine sahiptir. BAYİ ler bulundukları ve/veya iş yaptıkları ülkede yasal faaliyette bulunmak için saptanan kurallara riayet etmek zorundadır.

MADDE 9: GELİR BEYANLARI VE BAYİ LERİN KAZANÇLARI

9.1. BAYİ.ler Şirketin ücret planı ile ilgili olarak yanlış beyanlarda veya iddialarda bulunmayacaklardır. BAYİ.ler herhangi bir kazancı veya satış beyanını belgelenmiş gerçeklere dayandıracaktır.

9.2 Bir BAYİ’ nin herhangi bir miktarda para kazanacağının garantisi yoktur. Her kişinin başarısı onun özgeçmişine, bağlılığına, isteğine ve motivasyonuna bağlıdır. Her ticari girişimde olduğu üzere sermaye kaybına götürebilecek doğal bir risk mevcuttur. Şirketin internet sitesinde yer alan ve herhangi bir toplantıda veya konferansta sunulan materyaller ileriye dönük beyanları kapsayan veya bu tür beyanlara dayanan bilgileri içerebilir. İleriye dönük beyanlar Şirketin gelecekteki olaylara dair beklentilerini veya tahminlerini yansıtmaktadır. Elde edilen kazanç konusunda BAYİnin geçmişteki başarılarının veya önceden elde ettiği sonuçların, gelecekteki başarısının veya sonuçlarının göstergesi olarak alınabileceğinin hiçbir garantisi olamaz. Bu nedenlerle Şirket hiçbir BAYİ’ ye kısa zamanda yüksek kazanç garantisi, taahhüdü vermediği gibi; hiçbir BAYİde 3. kişilere kısa zamanda yüksek kazanç garantisi, taahhüdü veremez ve bu konuda abartılı tanıtımlardan da kaçınacaktır. Şirket, ürünlerinin, Ücret Planı’ nın, Prosedürleri’ nin ve genel anlamda VİP işinin tanıtılması ve geliştirilmesi amacıyla BAYİ lerine yönelik belirli aralıklarla eğitim seminerleri vermektedir. Bu seminerlerin yer, tarih ve saatleri www.illa.com.tr  web sitesinden duyurulmaktadır. Bu eğitimler tüm Bayilere açık olup; bu eğitim seminerlerinin yapılıyor olması Şirketin Bayilerine yönelik açık ve şeffaf bir politika izlediğinin en önemli göstergesidir. Dolayısıyla hiçbir BAYİ , ürünlerin, Ücret Planı’ nın, Prosedürlerin ve genel anlamda İLLA işinin kendisine tanıtılması konusunda Şirket tarafından ketum davranıldığı, yeterince bilgilendirilmediği ve yanlış yönlendirildiği gerekçesiyle Şirketi sorumlu tutamaz.

9.3 Şirket prim hesaplamasını aylık bazda yapacaktır ve Şirketin kontrolünün dışında kalan sebeplerden kaynaklanan istisnalar haricinde, komisyonları izleyen ayın 25’ine kadar BAYİ lerin bildirdiği kendi hesap numaralarındaki banka hesabına ödeyebilir.

9.4 Her BAYİ kendisinin en güncel iletişim bilgilerinin Şirketin elinde olmasını sağlamaktan sorumludur. Bayi adresinde, telefon numarasında veya banka detaylarında ortaya çıkabilecek tüm değişiklikleri Şirkete bildirmekten sorumludur.

MADDE 10: AHLAK KURALLARI

10.1 BAYİler, yürüttükleri faaliyetle ilgili tüm ulusal ve yerel kanunlara riayet edecekler ve hiçbir kanunsuz veya yasak ticari uygulamada veya etkinlikte bulunmayacaklardır. BAYİ faaliyetini müşterileri karşısında en yüksek dürüstlük, doğruluk ve sorumluluk standartlarını yansıtan bir şekilde yürütecektir.

10.2 BAYİ’ nin ahlaka aykırı herhangi bir faaliyete iştirak etmesi Şirketçe yasaklanmıştır. Şirket ,ahlaka aykırı bir davranış bariz olarak sergilendiğinde veya bu davranış sonucunda işbu Sözleşmenin ihlal edildiği durumlarda serbestçe araya girme hakkına sahiptir. Şirket,BAYİ’ nin bir takım faaliyetlerinin ahlaka aykırı olup olmadığını belirlemek amacıyla kendi kanaatini kullanma ve kanaati ahlaka aykırılığın olduğu yönünde ise, gereken işlemi yapma hakkını saklı tutar; bu işlem BAYİliği askıya almayı veya BAYİlik feshini kapsayabilir.

10.3 Şirket, ahlak dışı kabul edilen faaliyet ve davranışlar olarak aşağıdaki örnekleri vermektedir, bu sayılan örnekler bütün durumları kapsayan/münhasır bir liste olarak düşünülmemelidir:

10.3.1 Ürünün bir perakende mağazasında geliştirilmesi, tanıtılması veya satılması;

10.3.2 Ürünün, bu ürünü bir perakende mağazasında tanıtmak veya satmak amacıyla, başka bir kişi aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak tedarik edilmesi;

10.3.3 Çapraz sponsorluk veya çapraz istihdam;

10.3.4 Başka bir kişinin kredi kartının izinsiz kullanılması,

10.3.5 Ürünlerin yararı hakkında yanlış beyanda bulunulması veya bu yararın abartılması;